Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti AJTAM s.r.o. (ďalej len "Poskytovateľ"), so sídlom Romanova 2446/6 , 85102 Bratislava, IČO: 50 684 817, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 116820/B

Čl. I. Úvodné ustanovenia

 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na úpravu vzťahov medzi poskytovateľom ako dopravcom v osobnej cestnej doprave a zákazníkom.
 • VOP sú pre Zákazníka záväzné od okamihu, keď vstúpi do právneho vzťahu s Poskytovateľom.
 • Obsahom a predmetom služby Poskytovateľa pre zákazníka je vykonanie prepravy osôb a príručnej batožiny
Čl. II. Základné pojmy

 • Poskytovateľom sa rozumie podnikateľský subjekt AJTAM s.r.o. so sídlom Romanova 2446/6, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 684 817, zapísaná v Obchodnom registri SR, Vložka číslo: 116820/B
 • Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytuje na základe jej objednávky služby osobnej cestnej dopravy vykonávané osobnými vozidlami, alebo je sama týmito vozidlami prepravovaná.
 • Miestom začatia prepravy je miesto vyzdvihnutia Zákazníka dohodnuté vopred s Poskytovateľom.
 • Miesto ukončenia prepravy je vopred určený geografický cieľ, dohodnutý s Dopravcom.

Čl. III. Povinnosti Poskytovateľa

 • Prepravná povinnosť Poskytovateľa je vykonať prepravu, ak sú naplnené podmienky týchto VOP, umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsadenosť alebo vyťaženosť vozidla a spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.
 • Poskytovateľ je povinný najmä:
 • prevádzkovať osobnú cestnú dopravu podľa prepravného poriadku,
 • v prípade potvrdenia objednávky vyzdvihnúť osobu/osoby na Mieste začatia prepravy a zabezpečiť ich prepravu na Miesto ukončenia prepravy,
 • dbať o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny,
 • byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy, cestujúcim a tretím osobám. Vozidlo musí mať platné poistenie PZP a havarijné poistenie vozidla,
 • Povinnosti Poskytovateľa sa rovnako vzťahujú i na Dopravcu, ktorý na základe platnej zmluvy poskytuje služby v mene Poskytovateľa.

Č. IV. Povinnosti zákazníka

 • Objednať prepravu telefonicky, e-mailom, vyplnením a poslaním online formulára na www stránke Poskytovateľa www.ajtam.sk.
 • V objednávke uvádzať svoje meno, e-mail a telefónne číslo. Ďalej v objednávke uviesť aj počet prepravovaných osôb, adresu Miesta začatia prepravy, čas vyzdvihnutia a Miesto ukončenia prepravy.
 • Poskytnúť Poskytovateľovi správne údaje o Mieste začatia prepravy a presný čas vyzdvihnutia; v prípade porušenia tejto povinnosti Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nedostavenie sa na Miesto začatia prepravy včas.
 • Zákazník je povinný za prepravu v zmysle týchto Obchodných podmienok zaplatiť cenu podľa aktuálneho Cenníka Poskytovateľa, pokiaľ nie je písomne stanovené inak.
 • Zákazník je povinný uhradiť faktúru Poskytovateľa do uplynutia lehoty splatnosti ,teda do 14 dní odo dňa jej vystavenia.
 • Zákazník má právo na zrušenie- storno svojej objednávky e-mailom alebo telefonicky bez udania dôvodu. Bezplatné storno objednávky je najneskôr však možné 24 hodín pred plánovaným a oznámeným začatím cesty, inak záloha prepadá v plnej výške Poskytovateľovi.

Čl. V. Cenové a platobné podmienky prepravy osôb

 • Cena za prepravu môže byť uhradená v hotovosti, platobnou kartou vo vozidle alebo na základe vystavenej faktúry Poskytovateľa .
 • Zoznam platobných kariet, ktoré sú akceptované pri platbe sú súčasťou každého cenníku. Taktiež sú riadne zverejnené na stránke poskytovateľa.
 • Poskytovateľ pri zadaní objednávky zákazníkom na vykonanie jazdy má právo požadovať od zákazníka zaplatenie zálohy, ktorá sa započíta do ceny za vykonanú cestu.
 • Uvádzané ceny za prepravu vo svojom platnom cenníku, sú uvedené bez DPH.
 • Platnosť cenníka je uvedená na každom cenníku vydanom Poskytovateľom.

Čl. VI. Reklamácia, preplatky a nedoplatky, zodpovednosť z prepravy osôb

 • Ak Zákazník zistí, že poskytnuté služby vykazujú nedostatky v kvalite či rozsahu poskytnutých služieb, má právo tieto nedostatky reklamovať. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, musí ju uplatniť bez zbytočného odkladu u Poskytovateľa a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od vykonania prepravy.
 • Reklamácia musí byť písomná, alebo v elektronickej podobe a musí obsahovať presný popis reklamovanej služby a musí byť doručená Poskytovateľovi v lehote podľa predchádzajúceho odstavca.
 • Pre uplatnenie reklamácie na mieste je nutné vypísať reklamačný zápis, ktorý musí byť riadne podpísaný Zákazníkom a vodičom v zastúpení Poskytovateľa, ktorý je na to oprávnený.
 • V reklamácii musí oprávnený popísať svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady dosvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej sa požaduje, rovnopis vyhotovenej zápisnice.
 • Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 7 dní, považuje sa za nepodanú.
 • O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov rozhodne poverený zamestnanec alebo iná oprávnená osoba určená Poskytovateľom vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.
 • S odkazom na právnu úpravu ochrany spotrebiteľa je Poskytovateľ povinný písomne informovať zákazníka o stave vybavenia reklamácie najneskôr do 30 kalendárnych dní od jej písomného uplatnenia. t.j. od obdržania podkladov zo strany Zákazníka.
 • V prípade neuhradenia faktúry - záväzku Zákazníkom voči Poskytovateľovi, budú postúpené kroky ku vymáhaniu tejto sumy súdnou cestou.

Čl. VII. Ochrana osobných údajov

 • V rámci týchto VOP chceme Zákazníka informovať o tom, ako zaisťujeme ochranu údajov, ktoré nám poskytol alebo poskytne. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a používané výhradne v súlade s platnými zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov. Naša prax v oblasti ochrany údajov je preto v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len "GDPR" z anglického General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Uisťujeme Zákazníka, že bez právneho základu nebudú zhromažďované žiadne osobné údaje. Iba Zákazník rozhodne o tom, či a v akom rozsahu bude chcieť svoje osobné údaje poskytnúť, napríklad v rámci záujmu o spoluprácu prostredníctvom internetového formuláru, telefonickej alebo emailovej komunikácie atď.
 • Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:  Uzatváranie zmlúv so zákazníkmi, vzájomné predzmluvné vzťahy.
 • Osobné údaje Zákazníka spracúvame v najväčšej miere preto, že ich spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, prípadne na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Zákazníka, a je potrebné v súvislosti so zmluvou alebo s úmyslom uzatvoriť zmluvu.
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre našu spoluprácu so Zákazníkom. V opačnom prípade, by sme naše služby Zákazníkovi neboli schopní poskytnúť. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a bez ich poskytnutia nie je možné nadviazať spoluprácu so Zákazníkom. 
 • Vykonali sme technické a organizačné opatrenia, aby sme osobné údaje Zákazníka chránili proti strate, zničeniu, manipulácii a neoprávnenému prístupu. Naše bezpečnostné opatrenia budú priebežne aktualizované s ohľadom na technický vývoj.
 • Zákazník uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.
 • Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Zákazníka zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

PREVÁDZKOVATEĽ: AJTAM s. r. o.

Sídlo: Romanova 2446/6, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka

IČO: 50 684 817

Telefonický kontakt: 0903111772

E-mailový kontakt: info@ajtam.sk

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje uchovávame po dobu trvania účelu ich spracúvania, podľa platných právnych predpisov (napr. zákon o účtovníctve a iné).

Cezhraničný prenos (prenos mimo EÚ)

Štandardne neuskutočňujeme prenos osobných údajov do tretích krajín. V prípade prenosu do tretích krajín overujeme, či má daná inštitúcia alebo spoločnosť zaručenú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Cezhraničný prenos osobných údajov je výnimočne realizovaný tiež v prípade, ak nás k tomu viaže zmluva. Aj vtedy overujeme primeranú úroveň ochrany údajov.

Práva Zákazníka (práva dotknutej osoby):

 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak to vyžaduje zákon,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Čl. VIII. Záverečné ustanovenia

 • Tieto VOP sú súčasťou Prepravnej zmluvy, pričom Poskytovateľ a Zákazník majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti oproti týmto VOP, po vzájomnej dohode.
 • Objednávateľ uzavretím Prepravnej zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravnej zmluvy, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z VOP.
 • Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. vydanie nových VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje objednávateľa.
 • VOP sú neodkladnou súčasťou každej Prepravnej zmluvy a sú sprístupnené na www stránke Poskytovateľa www.ajtam.sk .

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 25.05.2018